Vedtægter for Vesterbølle Efterskoles Elevforening

§ 1 Foreningens navn er: Vesterbølle Efterskoles Elevforening, VEE.

§ 2 VEE’s formål er at opretholde tidligere elever og medarbejders forbindelse til Vesterbølle Efterskole. Dette formål søges fremmet gennem udgivelsen af et elevblad og ved afholdelse af bl.a. Elevstævne, hvor tidligere og nuværende elever er inviteret. Derudover er formålet at støtte Vesterbølle Efterskole.

§ 3 Alle tidligere elever og ansatte på Vesterbølle Efterskole kan blive medlemmer af VEE.

§ 4 Elevforeningens vedtægter skal godkendes af bestyrelsen for Vesterbølle Efterskole.

§ 5 VEE arrangerer i samarbejde med skolen det årlige elevstævne. Datoen for elevstævnet bestemmes af skolen i henhold til skolens årsplanlægning.

§ 6 Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 7 Dagsorden skal indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forstanderens beretning
  • Aflæggelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen
  • Evt.

§ 8 Den ordinære generalforsamling finder sted ved det årlige elevstævne.

§ 9 Indkaldelse til elevforeningens generalforsamling finder sted sammen med indbydelsen til Elevstævnet. Det sker med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og være tilgængeligt på foreningens hjemmeside mindst en uge før generalforsamlingen.

§ 10 På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning for arbejdet i det forløbne år, og der foretages valg til bestyrelsen i VEE.

§ 11 Medlemmer af VEE, som har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges ved almindeligt stemmeflertal, efter fordelingen i § 12 og 13.

§ 12 Bestyrelsen består af syv medlemmer, to suppleanter og en lærerrepræsentant. Medlemmer af bestyrelsen sidder for en toårig periode, mens suppleanter og lærerrepræsentant kun sidder for et år.

§ 13 Bestyrelsen har følgende sammensætning: Én elev fra det sidst afsluttende elevhold, otte elever fra de øvrige afgangshold, samt én lærer fra Vesterbølle Efterskole. Der vælges desuden to suppleanter – én fra det sidst afsluttende elevhold og én fra de øvrige afgangshold. Begge suppleanter deltager ved bestyrelsesmøderne, men er ikke stemmeberettigede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det tilstræbes, at der ikke sidder mere end tre elever fra samme afgangshold i bestyrelsen. VEE’s bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og referent. Der føres protokol over bestyrelsens møder.

§ 14 Foreningen tegnes af formanden og kasseren i VEE.

§ 15 To medlemmer fra VEE udpeges af VEE’s bestyrelse til Vesterbølle Efterskoles repræsentantskab for en toårig periode. Mindst én af disse skal være fra VEE’s bestyrelse. Lærerrepræsentanten kan ikke vælges til repræsentantskabet.

§ 16 Medlemsperioden af VEE går fra 1. juli til 30. juni.

§17 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december

§18 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Administrationen af kontingentbetaling står VEE selv for.

§ 19 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen.

§ 20 Bestyrelsen råder over foreningens midler, herunder også et evt. overskud jf. foreningens formål § 2. Overskuddet overføres til næste regnskabsår.

§ 21 Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede går ind derfor. Ved ophævelse tilfalder foreningens midler Vesterbølle Efterskole. Skulle Vesterbølle Efterskole være ophørt tilfalder foreningens midler et almennyttigt formål efter bestyrelsen skøn.

 

Ændret og godkendt:

  • VEE: Generalforsamling d. 12. maj 2019, VE’s bestyrelse: 19. juni 2019